fbpx
Skip to main content

Politica de confidențialitate

Legislația privind protecția datelor cu caracter personal

Stimați clienți/colaboratori

Vă informăm că începând cu data de 25.05.2018 a intrat în vigoare nouă legislație privind protecția datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 și a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.S.C. DITO GROUP SRL cu sediul în Oradea, str. Borşului, nr 32/F1, jud. Bihor, J 05/2006/2006, CUI RO 19074416 , prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în vederea prestării serviciilor de comercializare de produse oferite de DITO GROUP SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

SC DITO GROUP SRL prelucrează date cu caracter personal care pot fi transmise numai următorilor destinatari: angajații sau reprezentanții noștrii autorizați; autorităților competente și/sau instituțiilor publice, potrivit obligațiilor legale ce incumbă subscrisei și entităților împuternicite de către subscrisă; societăților bancare; furnizorilor de servicii/colaboratori, inclusiv cei care asistă sau prelucrează date în numele/pentru SC DITO GROUP SRL în conformitate cu specificațile din contract; altor persoane fizice sau juridice cărora suntem nevoiți să le transmitem datele personale în vederea executării contractului încheiat cu dvs.

Este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

SC DITO GROUP SRL păstrează̆ datele personale ată̂t timp că̂t este necesar în vederea realizării scopului pentru care au fost colectate. În situația în care veți solicita societății DITO GROUP ștergerea datelor dvs., ne rezervăm dreptul de a păstra un set de date personale de bază̆ (nume, prenume, adresa, perioada contractuală̆ etc.) conform cerinț̦elor legale.

Drepturile persoanei vizate sunt: dreptul de acces, informare, opoziție, portabilitate și/sau distrugere, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezența lege, care au fost încălcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoană vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

Datele personale sunt preluate de la persoana fizică în cauză sau de la terțe persoane. Dacă datele personale au fost obținute de la terți persoane juridice, aceșția din urmă̆ au obligația de a vă̆ informa privind utilizarea datelor cu caracter personal transmise. În situația neîndeplinirii acestei obligații, vor fi direct răspunzători cu privire la consecințele prelucrării datelor cu caracter personal și vor fi obligați la repararea prejudiciilor care vi-au fost cauzate.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date SC DITO GROUP SRL va prelucra datele cu caracter personal asigură̂nd un nivel de protecţie şi de securitate adecvat prelucrărilor de date cu caracter personal, deținând politici interne de control cu privire la pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea frauduloasă̆ de date fizice și electronice. Personalul care prelucrează̆ datele dumneavoastră̆ este instruit și obligat să̆ pă̆streze confidențialitatea datelor dumneavoastră̆ personale.

Comunicarea oricărei informații cu caracter personal de către dumneavoastră va fi interpretată ca reprezentând consimțământul dvs. expres ca datele personale să fie folosite de SC DITO GROUP SRL în conformitate cu scopurile menționate mai sus.

SC DITO GROUP SRL
Administrator Proca Alexandru

01

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale firmei S.C. DITO GROUP S.R.L, cu sediul în Oradea, Șos. Borșului, nr. 32/F1, jud. Bihor, 410605, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.dito-group.ro, în continuare „Site-ul”.

02

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1.

Dacă sunteți client al Site-ului, DITO GROUP SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, numele firmei, CUI, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

03

Scopurile și temeiurile de prelucrării

3.1. Dacă sunteți client al Site-ului, DITO GROUP SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi DITO GROUP SRL, respectiv pentru furnizarea informațiilor cerute prin completarea formularului de contact, etc.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SC DITO GROUP SRL. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și DITO GROUP SRL.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă DITO GROUP SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea DITO GROUP SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de DITO GROUP SRL, prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, DITO GROUP SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de DITO GROUP SRL, prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.


  Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al DITO GROUP SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

04

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, DITO GROUP SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina DITO GROUP SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, DITO GROUP SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, DITO GROUP SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de DITO GROUP SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

05

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, DITO GROUP SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină DITO GROUP SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către DITO GROUP SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.
06

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către DITO GROUP SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

07

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către DITO GROUP SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea DITO GROUP SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatării sau categoriile de destinatări ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către DITO GROUP SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, DITO GROUP SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
 • o persoană contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau
 • o persoană vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (îi) dreptul ca aceste date să fie transmise de către DITO GROUP SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al DITO GROUP SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care DITO GROUP SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: info@dito-group.ro.


Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie.

01

Ce sunt cookie-urile?

Fișierele cookie sunt fișiere mici pe care un site web le transferă pe hard disk-ul Dvs. pentru a stoca și uneori colecta informații despre utilizarea site-urilor web, cum ar fi timpul petrecut pe site-uri, paginile vizitate, preferințele de limbă și alte date de trafic.

Prin utilizarea/vizitarea Siteului pot fi plasate următoarele cookie-uri:

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac.

Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic.

02

Care este durata de viața a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat.

Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată de utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

03

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați la: info@dito-group.ro.